اتفاقا خرابی حتی یک DVD هم بسیار مهم و قابل توجه هست؛ من نمیدونم تعبیر شما از کیفیت چی هست ولی شرکتی مانند نوین پندار که با سال ها فعالیت بین مردم آشنا و مورد اعتماد است نباید محصولش نقص داشته باشد،...