منم همین مشکل و دارم
3 بارم زنگ زدم که دفعه آخر پیچوندنم
10 تومن پول بی زبون و دور ریختیم