فایل Patch موجود در DVD با نمایش موجود در راهنما فرق داره و امکان کرک نیست