برنامه آفیس را کامل پاک کنید و سیستم را برنامه های ترمیم رجیستری اسکن و پاک سازی کنید . سپس برنامه را در مسیر دیگری کپی و اجرا کنید .
لرد نسخه 11 هنوز برای هیچ کس ارسال نشده است . قرار شده که از...