این مشکل طبیعی هست؟
اقا دقیقا منم با همین مشکل دارم دستو پنجه گردم میکنم اگه به پاسخ درست درمونی رسیدی شیر کن لطفا میخوام یه سایت باهاش طراحی کنم اما مشکل و ارور خوردم کلی کارم افتاده عقب...