لطفا ترتیبی اتخاذ نمایید که در ورزن بعدی genuine هم داشته باشد باتشکر