سلام
بازي رو به طور كامل پاك كنيد و دوباره نصب كنيد.