پس از نصب مرحله اولadobe Illustrator cs3 لرد 5 این error مشاهده می شود:
product license has expired لطفا" علت را بیان کنید. با تشکر.