چند سال پیش از مدرسه مان کپی مجموعه برنامه لرد 6 را گرفتم و بابت این کار 5 تومان هم دادم حال تازه متوجه شدم که ممکن است این کار اشکال داشته باشد ؛ آیا این گونه است ؟ برنامه هایی که از روی اآن نصب...