سلام
فایل settings را اجرا کنید و در تب آخر مشخصات سیستم را چک کنید . باید همه good یا ok باشند .