سلام محتویات پوشه ی crack یا other files را در مسیر نصب نرم افزار کپی کنید و مجددن اجرا کنید