سلام دردی وی دی های آموزشی icdl برای رسم نمودار سه متغیره در اکسل آموزشی قرار نداده اید اگر میشه یه توضیح مختصری بدهید به این شکل که در فرمولz=x+yبرای xوyهای متفاوت در نمودار دوبعدی z=2وz=3وz=4رارسم کند