دکمه اضافه کردن به لیست ( دکمه < و << ) کالکشن کار نمی کند.