در قسمت آموزش صفحه سفید است و هیچ چیزی وجود ندارد (دو بار هم نصب کردم)