لوپوس یا به طور کامل تر لوپوس اریتماتوس سیستمتیک یک نوع بیماری خودایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن به افت ها و ارگان های خود بدن آسیب میزند. این بیماری که هم پوست و هم اندام های داخلی را درگیر میکند در زنان شیوع بیشتری دارد.
این بیماری در بیشتر اوقات به صورت لکه ی قرمز رنگ روی پوست علی الخصوص پوست صورت قابل مشاهده است اما در انواع حاد تر ان علاوه بر پوست ارگانهای داخلی و اصلی مانند قلب و کلیه و... نیز درگیر میشوند و میتواند بسیار خطرناک باشد.
برای درمان این بیماری باید به پزشک و یا متخصصین پوست و مو و همچنین متخصص داخلی مرااجعه کرد تا سعی شود با تجویز دارو ها از پیشرفت آن جلوگیری کرد.