در جرم کلاهبرداری چندین مورد قانونی باید مورد پیگیری قرار بگیرد که حقی از کسی ضایع نشود. پیگیری این موارد باید با توجه به مستندات قانونی و اظهارات محکمه پسند باشد که توسط یک فرد عاد به سختی انجام می شود. به همین علت است که وکیل کلاهبرداری می تواند کمک شایانی به شما کند. وکیل کلاهبرداری در هر پرونده سه مورد را مورد پیگیری قرار میدهد :

مجازات کیفری

کلاهبرداری از مجازات کیفری برخوردار است که برای آن حبس تعزیری تعیین شده است. این مجازات بیشتر جنبه عمومی دارد و برای حفظ نظم عمومی تعیین می شود.

خسارات مادی

فرد کلاهبردار از طریق روش های متقلبانه مال کسی را از او گرفته . در حقیقت تحصیل نا مشروع مال مردم باید مورد جبران قرار بگیرد و مالی که دریافت شده است به صاحب آن برگردانده شود. در این زمان است که وکیل کلاهبرداری می تواند دریافت این خسارت را به بهترین نحو انجام دهد. خسارت مادی با توجه به زیانی که شاکی دیده است محاسبه می شود. گاهی این خسارت مشخص و واضح است و نیاز به محاسبه ندارد. اما گاهی زیان به طور دقیق مشخص نیست و باید توسط کارشناسان قوه قضاییه تعیین شود.

اگر میزان خسارت اسیب دیده با میزان خسارت تعیین شده برابر نبود ، وکیل کلاهبرداری به اعتراض می پردازد و به نمایندگی از شما مانع تضییع حق می شود.
جبران خسارت مدنی

گاهی در نتیجه کلاهبرداری و وارد شدن خسارت مالی ، خسارات دیگری برای فرد نیز به وجود می آید. مطابق اصول حقوق مدنی ، اگر فردی در نتیجه اعمال عمدی یا غیر عمدی شخصی دچار زیان شود ، حق مطالبه خسارت دارد. وکیل کلاهبرداری در این زمان با دقت تمام خسارات مدنی فرد زیان دیده را مورد برسی قرار می دهد و دریافت آن را از دادگاه مطالبه می کند.

برای دریافت خسارات مالی از دادگاه نیاز به اظهارات محکمه پسند و مدارک مستند است که از طریق وکیل کلاهبرداری می تواند مورد انجام قرار بگیرد. کافی است برای انجام مشاوره حقوقی و اتخاذ وکیل مناسب خود به عدل و حق مراجعه کنید.