تحصيل در كشور آلمان براى همه رايگان است و دانشجو صرفا بايد هزينه هاى زندگى خود را پرداخت كند. اين هزينه ها معمولا بين ٥٠٠-٩٠٠ يورو ميباشد كه بخش عمده ى آن مربوط به هزينه مسكن ميشود. دانشجويان بين ١٠-٢٠ ساعت در هفته اجازه كار دارند و بابت هر ساعت ٧-١٠ يورو ميتوانند كسب كنند. براى رفتن به سفارت و گرفتن ويزا، نامه ى پشتوانه ى مالى كه مبلغ آن برابر يكسال زندگى در آلمان است، ضرورى ميباشد.
اقامت آلمان

اقامت ایتالیا

اقامت کانادا

هزینه های تحصیل در کانادا