1- آیا برای مهاجرت به چین به روش تحصیلی نیاز به ویزا هست؟
بعد از پذیرش از یک دانشگاه چینی، برای درخواست ویزا به یک نامه پذیرش نیاز دارید.
مهاجرت به چین - اصطهباناتی

2- چه افرادی برای مهاجرت به چین از طریق تحصیل نیاز به ویزا X1 دارند؟
برای دانشجویانی که تصمیم دارند بیش از 6 ماه در چین تحصیل کنند.

3- چه افرادی برای مهاجرت به چین از طریق تحصیل نیاز به ویزا X2 دارند؟
برای دانشجویانی که می خواهند 6 ماه یا کمتر برای تحصیل در چین بمانند.
مهاجرت به لهستان

4- جهت مهاجرت به چین از طریق تحصیل به کجا می توان درخواست ویزا داد؟
برای دانشجویانی که می خواهند 6 ماه یا کمتر برای تحصیل در چین بمانند.
مهاجرت به چین