نصب و وجود این برنامه برای اجرای برخی از برنامه های نصب جهت نرم افزارها و بازی ها الزامی می باشد .
کد:
http://forum.npshop.net/Upload/isscript.zip